Om projektet

Initiativet till projektet togs i Oktober 2014 då en invånare i Väne-Ryr tillsammans med kommunens fibersamordnare kallade till möte för att informera om fiber på landsbygden och för att sondera intresset.
Efter en kort information samlades information in om individer som var intresserade att delta i och driva projektet och sju personer anmälde sig.
Beslut togs att bilda en interimstyrelse bestående av Leif Wiklund, Jimmy Storfors Wielbass, Anneli Flogård Johansson, Mats von Dolwitz, Pierre Bjarnfelt, Ann-Sofie Dolk Olsson samt Johan Andersson.
Föreningen registrerades hos bolagsverket 2014-11-13.
Närmsta tiden gick åt till att projektera nätet och man fann att det skulle som minst behövas 60 intressenter för att projektet skulle kunna genomföras till en rimlig kostnad för medlemmarna.
På medlemsmötet den 6 November 2014 valdes den sittande interimsstyrelsen till fast styrelse för Väne-Ryr Fiber Ek. förening.
Vid årsskiftet var 67 intressenter anmälda.
Arbetet med att skicka ut markupplåtelse avtal pågick för fullt även kontakter med trafikverket, vattenfall och kommunen togs och dialoger fördes för att så smidigt som möjligt kunna förlägga kabel allt eftersom projekteringen fortgick.
Upphandling av KO och totalentreprenad gjordes under första halvan av 2015 och föreningen fick in två anbud från KO och båda visade sig vara från Zitius och avtalet presenterades i styrelsen där man tog beslutet att ta kontakt med Zitius för att starta en dialog. Även för totalentreprenaden fick föreningen två anbud där det ena var från Empower och det andra från Ted Flink gräv & transport. Båda anbuden öppnades och diskuterades, slutligen kom styrelsen fram till att man skulle gå vidare med förslaget från Ted Flink då anbudet från Empower visade sig vara beräknat med schablon kostnader och inte gav rättvis fingervisning av kostnaden för projektet.
Föreningen ansökte om bygglov för Nodhuset och detta beviljades i Juni 2015.
2015-07-12 skickades en ansökan in till jordbruksverket då fiberföreningen var berättigad till 40% av den totala anläggningskostnaden i stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Vid slutet av 2015 hade föreningen 179 medlemmar och totalt hade 358 markupplåtelseavtal skickats ut.
Under våren 2016 startade totalentreprenaden i Väne-Ryr och det gick fort fram samtidigt som styrelsen jobbade med att få till alla markupplåtelseavtal med markägare och kommunen. Samtidigt samlades de sista tillstånden in från myndigheter. Och i December 2016 driftades de första fastigheterna i Väne-Ryr och fler kopplades på allt eftersom.
Andra kvartalet driftades Grunnebo medan några medlemmar på Frigård och åkerskog fick vänta på anslutning då föreningen fick erbjudande av vattenfall att samförlägga fiberkabel med deras grävning från Almås till frigård, dessa fastigheter anslöts i November 2017.
Den entreprenad som utförts på trafikverkets mark och vägområde besiktigades och godkändes av Svevias besiktningsman 2017-08-31.
Under hösten kom förfrågan från ytterligare fem intressenter att få ansluta sig till nätet och dessa anslöts även dessa under året.
Under 2018 samlades dokumentation in för att kunna ansöka om ledningsrätt hos lantmäteriet, ansökan skickades in under hösten och i Februari 2019 beviljades föreningen ledningsrätt.